Weltanschauung

Hi, These are my thoughts on things that matter to me..

Sunday, September 25, 2011

काही कविता(?)

रखमे, कटाळ आला; रमंना आता हितं मन
आजकाल दिसत बी न्हायी; मानुसपन
रयाच ग्येली बग सगळ्याची
जनी न्हाई तुक्या न्हाई; सोसवना सुनंपन

हाँत्तर; मांडला येवडा पसारा; आवरेला हायेच बायको
आत्ता म्हने का करमना; उचला तंबू. फिकर कायको?
आऽवो तुमी झागिरदार, पन लोकांले इसरु नगा
सुक्कंदुक्कंचिंता तुमच्या पायी; आजबी टाकत्यात बगा

द्येवाने द्येवासारकं र्‍हावं; ह्ये मी का सांगाय होवं?
मांडतानी इचारलतं का ; काय करु, काय न्हवं
अठ्ठाईस युगंलोटल्यावं; आता बायकुची आली याद
द्येवा द्येवा द्येवा; मले बी दिला किरपापरसाद

बगत होत्ये तुमचे कौतिक ;खोटं न्हाई बोलनार;
बरं बी वाटलं पर केवडं वो ते खटलं?
जीव दडपला की माजा, तुम्हाले हाक बी घातली,
पर तुम्ही होता कुटं; तुमी सोहळ्यात दंग
काडली अठ्ठाईस युगं डोयातील पाण्यासंग

+++
इठ्ठलराव नॉट फेअर, बडवे चार्जिंग अ लॉट
एकदोनरुप्यात खरं म्हणजे आली पायजेल होती कॉट
तुज्याच समुर टाकली असती, बसलो आस्तु तुला न्याहळीत
पानतमाखु द्येत घ्येत, सुकदुक्काचे गात गीत
+++
युगेअठ्ठाईस राह्यलात उभे; बाह्येर काय च्चाल्ले ते ठाव नाय तुमास्नी इठ्ठलराव
आवो, बंबात घाला ती ईट ; (आता बंब बी राह्यले न्हाईत बगा !)
वारकरी येत्यात जात्यात हरसाल, तुमी व्हता खुश
रुप्यामोत्यांच्या राशी, आता येईल जॉज बुश
+++
'अडगुलंमडगुलं'; म्हनायची सवय निस्ती
'बंबात घाल'; म्हनायची सवय निस्ती
बंबआनमडगुलं; युगेलोटली गायब व्हऊन;
हिथल्य्या वस्तुंमध्ये शोधू नये सोताची पहचान

आज हायेत उद्या न्हाईत
आपन आपनांस तिर्‍हाईत
हितल्ल्या चीजांध्ये गुंत्वू नये जीव
आपली आपुन करु नये कीव

मायाममताचीजवस्तु
अर्पावी इठ्ठ्लाचरनी
त्येलाच ठरवू द्यावी
आपली करनी

हाये ना तो उभा इटेवरी फक्त ?
करु द्ये तेला प्रयत्नांची शिकस्त
+++
इठ्ठलराव, किती पत्रे लिवली वो
वाचित काहुन न्हाई ?
मी म्हंलं का रागीवलात
तळतळुन बोल्ले कायीबायी

इठ्ठलराव, खुसाली कळवित र्‍हावा
तुमची लै येती याद
यमाची म्होरल्या टायमाला
येनार बगा साद

इठ्ठलराव, मी बी तैय्यार हाये
बांधून छोटं गठुडं
तुमी नीटर्‍हावा खावाप्यावा
एवडच घालत्ये साकडं

संदर्भ : http://www.maayboli.com/node/28562

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home